donderdag 25 juni 2015

AFM ontvangt Van Koesveld inzake de WFT examens

Ontvangst van Nico van Koesveld, tussenpersoon te Barneveld, op 24 juni 2015 bij de  AFM in Amsterdam door Merel van Vroonhoven, V RvB bij de AFM en Eva-Lotte Bakker, manager Toezicht bij de AFM naar aanleiding van mijn open brief over de zorgen van de huidige WFT PE+ examens.

In een twee uur durend gesprek zijn de volgende onderwerpen uitgebreid besproken:

1.     niet praktijkgerichte examenvragen die overigens nauwelijks kennisniveau toetsen
2.    slagen voor complete WFT zonder inhoudelijke kennis 
3.     kennisoverdracht op scholen mist voldoende examentechnieken
4.     onvoldoende exameninzage
5.     banken trainen examenvragen
6.     Permanent Actueel toetsing draagt bij aan up-to-date kennis
7.     overige zaken

1.   De examenvragen die gesteld worden sluiten niet aan op de praktijk en leiden niet tot een verhoogd kennisniveau. Voorbeeld examenvraag: echtpaar 59 jaar die indirect in goud wil beleggen, er is in de antwoorden geen mogelijkheid om dat sterk af te raden. De gegeven antwoorden sluiten niet aan op de praktijk en dragen niet bij de juiste kennis en advies te toetsen. Legio voorbeelden van incorrecte vraagstellingen zijn terug te vinden op diverse fora. Vragen dienen zodanig opgesteld te zijn dat de kandidaat bij een antwoord voldoende zekerheid heeft dat de kennis van de kandidaat op de juiste manier getoetst wordt. De vragen lijken puur theoretisch. De vragen toetsen niet de kennis, maar of je examentechniek beheerst. Hierin ligt waarschijnlijk ook de oorzaak waardoor zeer ervaren adviseurs zakken.

2.   Opleidingsinstituten onderrichten examentraining: hoe moet je vragen lezen en interpreteren om tot het juiste antwoord te komen. Theoretisch kun je zelfs examen doen zonder alle benodigde kennis te bezitten. Er zijn voorbeelden van personen die op deze manier geslaagd zijn voor de volledige diploma’s van pensioenen en hypothecair krediet. Ook blijken personen geslaagd te zijn met aanvullende PE+ examen zonder dat zij de boeken bestudeerd hebben. Ze bestellen examenvragen, maken deze, trainen vervolgens op vragen en de techniek van vraagstelling en doen met goed gevolg  het examen zonder nadere studie. Zoals eerder gesteld, op deze manier bereik je niet een hoger kennisniveau. Dit bewijst ook dat dit examensysteem lek is en niet bijdraagt aan toetsing van het benodigde kennisniveau.

3.   MBO en HBO scholen zijn over het algemeen bij uitstek geschikt om kennis over te dragen om een kandidaat, die daar juist op getoetst en geëxamineerd wordt, te laten slagen voor alle vakken die op scholen gedoceerd worden. Zo zit onderwijs in elkaar. Opvallend is dat men dit schijnbaar niet toe kan passen bij de WFT opleidingen omdat hier niet op feitelijke kennis wordt getoetst. Slagen was voorheen ook op scholen wel mogelijk. Doordat de examens via de beheersing van een trucje uitgevoerd worden, zakken teveel kandidaten. Dit bewijst dat de examens niet op kennis toetsen, maar op een handigheid. Scholen zijn hier niet op voorbereid. En terecht uiteraard.

4.   Men is te terughoudend om snel inzage te geven in de gemaakte examens. Teveel bekendheid over de vragen zou leiden tot hogere kosten voor het maken van nieuwe vragen. Onzinnig, want vragen die echt de kennis toetsen kunnen op allerlei manieren gesteld worden zonder dat dit leidt tot veel hogere kosten. De kennis toetsen, zelfs al leer je de vragen vooraf, draagt zeker bij tot een verhoogd getoetst kennisniveau. Op scholen en universiteiten is de mogelijkheid wel aanwezig om je examen snel in te zien om te kunnen beoordelen waar kennis nog te kort schiet en verbetering nodig is.

5.   Mij bereiken steeds meer de geruchten dat er intern bij banken grote hoeveelheden vragen circuleren en dat daarop ook getraind wordt. Dit lijkt mij zeker een punt van controle.  Opmerkzaam is dat de protesten vooral uit de hoek van het intermediair lijken te komen. Banken en verzekeraars lossen dit probleem schijnbaar intern op. Komt dit omdat het gemiddelde intermediair wat ouder is en daardoor wat lastiger nieuwe zaken oppakt? Ook op de fora is er hooguit een groepje van 25 anonieme huilebalken die bijna beroepsmatig hierover in herhaling vallen. Echter verbonden voor gezamenlijke belangen opkomen is er onvoldoende bij. Permanent Actueel draagt zeker bij, doordat nieuwe onderwerpen onder de aandacht worden gebracht evenals toetsvragen. Al zou men het maar opzoeken in de lesstof, dit draagt bij tot meer kennis. Wellicht ligt hier een kans om dit uit te breiden en de examenlast dan wat te verlichten in de toekomst. Er wordt over ons gepraat en onvoldoende met ons gepraat. Een sterke verbetering op dat vlak zou zeker bijdragen tot het verhoogde kennisniveau dat gewenst is.

6.  Toetsing van Permanent Actueel, in mijn geval bij Lindenhaeghe wordt als prettig ervaren. Men krijgt nieuwe ontwikkelingen snel onder de aandacht en wordt met vragen over de opgedane kennis getoetst.

7.   Aansluitend werd er mij gevraagd of ik op dit moment nog andere zaken heb die ik wilde belichten. Dat zijn twee punten van aandacht, rentemiddeling bij hypotheken versneld doorvoeren en terugkoppeling van de AFM moet beter. Voor mij is de verplichte doorvoering van rentemiddeling bij hypotheken bijzonder noodzakelijk, waarbij vooral de coöperatieve Rabobank halsstarrig de hakken in het zand zet. De AFM wordt vaak als verkrampt ervaren in transparantie en terugkoppeling over vraagstukken, als je als professional een melding maakt over een zaak. Wellicht is het een overweging om een deeltransparantie door te voeren, dat men zaken gedeeltelijk communiceert. Wellicht is het mogelijk om hier te onderzoeken of de wet hierop aangepast zou kunnen worden. Transparantere of uitgebreidere terugkoppeling zal leiden tot een fors betere communicatie en herstel van vertrouwen, vooral vanuit de markt in de AFM. 

Als bijlage zijn de Kamervragen die beantwoord zijn door de minister en de slagingspercentages eerst keer 

Nico van Koesveld, ondernemer, financieel adviseur en branchecriticus nico@koesveld.nl

           

donderdag 30 april 2015

AFM, open brief bemiddeling WFT+ examens

AFM
T.a.v. 
Ir. M.W.L. van Vroonhoven MBA  (Voorzitter)
Vijzelgracht 50
1017 HS  Amsterdam
Open brief per e-mail: info@afm.nlondernemersloket@afm.nl Barneveld, 30 april 2015

Kenmerk: PE+ examens 

Betreft: verzoek inzet van uw bemiddeling om tot praktijkgerichte WFT+ examens te komenGeachte mevrouw Van Vroonhoven, 

Op de AMdag in het najaar van 2014 heeft u mij geraakt met uw snelle handelen inzake mijn toen genoemde zorg over de huidige manier PE+ examens. Mijn zorg was toen en is nu nog meer dat er een financieel infarct dreigt als gevolg van de dramatische manier hoe nu de PE+ examens tot stand komen. U deelde de zorg en zegde toe dat u daar extra aandacht aan zou geven. Inmiddels lezen we in de vakpers dat u meer signalen wilt uit de branche. Dus bij deze meld ik mij. Wellicht is het gelijk de vraag van de maand;).

Ik zie de AFM ook als belangenbehartiger en als een waarborgsteller voor de consument en voor de branche zelf. Als branche hebben we geen keuze, van de AFM zijn we immers allemaal min of meer verplicht betalend “lid”.

Dat wij met PE+ ons vak op niveau houden ben ik het zeker mee eens, laat daar geen misverstand over bestaan. Dit examen is opgesplitst in drie onderdelen, te weten, kennis, competenties en vaardigheden. Als toepasbare kennis wordt getoetst, dan dient de stof daarvoor doorgenomen te kunnen worden. De enige opmerking die ik hierover heb, is dat de huidige inhoud te weinig praktijkgericht is en daardoor niet bijdraagt aan het juiste kennisniveau wat wel een doelstelling is van de minister. 

Wat competenties en vaardigheden betreft, daar zit het grote probleem, er is geen lesstof beschikbaar. Je weet niet wat je kunt verwachten en het systeem is hermetisch gesloten. Dit kan nooit de bedoeling zijn, dit helpt de adviseur niet om een betere adviseur te worden. Daar is het toch voor bedoeld? Ook van competenties en vaardigheden dien je kennis op te moeten kunnen nemen en kun je dit nadien toetsen met een gericht examen. Deze onderdelen dienen bij te dragen aan een betere adviseur. Nu blijkt dat gokwerk bij het examen.

De minister wil er niets aan doen ondanks de bezwaren. Hij houdt vast aan het huidige PE+ systeem, op zich prima, maar inhoudelijk kan en moet het beter zoals hiervoor beschreven. Meer praktijkgerichte lesstof over de competenties en vaardigheden, zodat wij ons normaal kunnen voorbereiden.

Uw contacten met de minister en haar ambtenaren zijn directer en beter dan “onze” contacten. De branche zelf is immers zwaar versnipperd met belangenbehartigers. Niemand vertegenwoordigd de hele branche, alleen de AFM als zelfstandig bestuursorgaan, via het al genoemde “lidmaatschap” waar we ook behoorlijk voor betalen. Ik vraag u nu met nadruk en met klem, treed in overleg, het liefst persoonlijk, met deze minister, deel met hem onze gezamenlijke zorg en vraag het systeem aan te passen zoals hiervoor benoemd. De vraagstelling is: maak het snel praktijkgericht en zorg voor gerichte lesstof voor competenties en vaardigheden. Ik ben er van overtuigd dat de adviseur die van zijn vak houdt, dan zeer snel alsnog aan de slag kan gaan.

Als de grootste blokkade weggenomen is, kunnen de ruim honderdduizend vakgenoten sterker gemotiveerd voor het examen studeren en wel slagen. Hierdoor blijft advies beschikbaar voor de consument. Het belangrijkste, een financieel infarct wordt voorkomen. Ik moet er niet aan denken wat de enorme gevolgen zijn voor de consument, als financieel advies niet meer beschikbaar is. 


Mag ik van u vernemen?

Van Koesveld Hypotheken 

Nico van Koesveld
Barnseweg 114
3771 RP 
Barneveld
AFM nr 12004664
nico@koesveld.nl
T. 0342-424242


Tw @nicokoesveld

Reactie AFM 8 mei 2015


Geachte heer Koesveld,

Uw email van 30 april 2015 is goed binnengekomen. Wij hebben uw vraag in behandeling genomen en komen hier zo snel mogelijk op terug.

Met vriendelijke groet,

Bestuurssecretariaat

Autoriteit Financiële Markten
Bezoekadres : Vijzelgracht 50 - Amsterdam
Postadres : Postbus 11723 – 1001 GS Amsterdam
Telefoon : 020 - 797 2000 – www.afm.nl

22 mei 2015

Bevestiging afspraak tussen AFM en Van Koesveld
In vervolg op ons telefoongesprek bevestig ik hierbij de afspraak tussen u en Merel van Vroonhoven op woensdag 24 juni a.s. om 10.00 uur. Eva-Lotte Bakker zal ook bij dit gesprek aanwezig zijn. Zoals afgesproken heb ik een parkeerplaats in onze parkeergarage voor u gereserveerd. Met vriendelijke groet, Autoriteit Financiële Markten

Wordt vervolgd met een verslag van de het persoonlijk gesprek.

Zinvolle input van collega's wordt meegenomen. Sturen naar nico@koesveld.nlDe AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten

dinsdag 7 april 2015

Software die overzicht geeft inclusief actuele waarden

Ik ben op zoek naar software die een klant overzicht geeft in zijn totale financiële plaatje.
Inclusief:
- hypotheekoverzicht inclusief controle (Hypotheekbond)
- pensioenoverzicht
- waarde beleggingsportefeuille inclusief automatische actuele waarden
- verzekerde risico's (leven)
- spaargelden
- overige financiële zaken, zoals inkomen.

Wie kan mij verder helpen? Nico van Koesveld
mail nico@koesveld.nl 
twitter @nicokoesveld

zondag 22 maart 2015

Petitie: draai de salarisverhoging van de ABN-AMRO en ING bankiers terug

Dit is jouw kans om je stem te laten horen als je het oneens bent met de salarisverhoging.

Help jij mee door ondertekening van deze petitie om te proberen de extreme salarisverhoging terug te draaien? 


Draai de extreme salarisverhoging van ABN AMRO en ING bankiers terug.

Korte beschrijving
Niets geleerd van het verleden, overeind gehouden met onze centen, vullen de bestuurders van deze banken eerst hun eigen zakken met extra inkomsten. Zonder enig fatsoen en schijnbaar niets geleerd van de crisis. Teken deze petitie als je het eens bent dat deze bestuurders de verhoging moeten terugdraaien.
Gericht aan
Kabinet
Behandelend loket
Nederland
Wij
Als burger schaam ik mij diep voor het wangedrag van bankbestuurders terwijl ik daar wel zaken mee moet doen, waardoor ik dit systeem in stand blijf houden.

Constateren
Dat de huidige bankbestuurders onverminderd doorgaan met het eigen belang boven het algemeen belang te stellen en dit terwijl de eed afgelegd is door de bankiers. 

Verzoeken
Onthef de huidige bankbestuurders uit hun functie vanwege wanprestatie en buitensporig risicovol gedrag. Stel door de overheid benoemde bankbestuurders aan als het risico bestaat dat de overheid, dus het Nederlandse volk, bij moet springen in geval van wanbeleid bij banken.

verwachte datum van indiening
21-06-2015
petitionaris
Nico van Koesveld
organisatie petitionaris geen
contact e-mailadres
petitie@koesveld.nl

aangemaakt op
zo 22 mrt 2015 01:17
laatst opgeslagen op
zo 22 mrt 2015 10:51